Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Vammaispalvelut 

Kuljetuspalveluhakemus / Järvi-Pohjanmaan perusturva (suomiviestit.fi)

Vammaispalveluhakemus / Järvi-Pohjanmaan perusturva (suomiviestit.fi)

HAKEMUS - yksilölliset palvelutarpeet kuljetuspalvelussa / Järvi-Pohjanmaan perusturva (suomiviestit.fi)

Kuljetuspalveluhakemus

Vammaispalveluhakemus

HAKEMUS - yksilölliset palvelutarpeet kuljetuspalvelussa
 

Vammaispalvelulaki määrittelee ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää vammaiselle ihmiselle. Lähtökohtana palveluja tai etuuksia myönnettäessä on aina vamman tai sairauden tuoma pitkäaikainen haitta. Vammaisten palveluja varten tulee täyttää hakemuslomake, johon tulee liittää lääkärinlausunto ja mahdollisen muun asiantuntijan lausunto. Hakemuksesta / yhteydenotosta käynnistetään palvelutarpeen arviointi. Arviointi käynnistetään viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö tai hänen laillinen edustajansa tai omaisensa on ottanut yhteyttä vammaispalveluihin palvelujen saamiseksi.

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi käynnistetään asiakkaan, hänen edustajansa, läheisensä tai viranomaisen yhteydenoton perusteella. Sosiaaliohjaaja / sosiaalityöntekijä kartoittaa asiakkaan tilanteen ja palvelujen tarpeen sekä laatii palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan ja tämän verkoston kanssa. Arviointi sisältää usein kotikäynnin asiakkaan luona.

Subjektiiviset oikeudet

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille. Ne on järjestettävä edellytysten täyttyessä kustannuksista riippumatta. Vaikeavammaisuus arvioidaan jokaisen tukimuodon osalta erikseen. Erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia etuuksia ovat:

  • kuljetuspalvelut (asiointi, virkistys ja osallistuminen)

  • palveluasuminen (esim. palvelutalossa tai kotiin annettavien tarpeellisten palveluiden muodossa)

  • henkilökohtainen apu

  • välttämättömät asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Harkinnanvaraiset palvelut

Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja taloudellisia tukitoimia myönnetään talousarvion määrärahojen mukaan:

  • harkinnanvaraiset välineet, koneet ja laitteet

  • sopeutumisvalmennus

  • ylimääräiset vaatekustannukset tai ravintokustannukset

Vammaispalvelulain mukaiset päätökset tekee pääsääntöisesti sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä. Palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset tehdään ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, ellei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet

Alle 65-vuotiaan omaishoidontuki

Omaishoidontuki myönnetään Alajärvellä kaikille kriteerit täyttäville hakijoille ja Vimpelissä määrärahan puitteissa. Omaishoitajien vapaajärjestelyt sovitaan yksilöllisesti palvelusuunnitelman yhteydessä. Omaishoidontukihakemukseen on liitettävä lääkärintodistus.
 

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjausta annetaan tarpeen ja suosituksen mukaan alle kouluikäisille kehitysvammaisille tai kehitysviiveisille lapsille ja heidän perheilleen. Kuntoutusohjausta varten tulee olla suositus Eskoon tai paikallistason asiantuntijoilta. Kuntoutusohjaus on yhteistyötä. Se toimii linkkinä perheen, puhe-, toiminta- ja fysioterapeuttien sekä päivähoidon ja perusturvan välillä. Kuntoutusohjauksella tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä sekä perhettä arkielämän tilanteissa.

Kuntoutusohjaaja
puh. 044 465 9800                                     

Kehitysvammaisten erityishuolto

Kehitysvammaisten erityishuolto on perusturvan osa-alue, jonka piiriin kuuluvat henkilöt, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja jotka eivät muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluita. Järvi-Pohjanmaan perusturva ostaa laitoshoidon palveluita Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä. Eskoosta ostetaan myös kehitysvammaisten neuvolapalvelut, joiden piiriin ohjaudutaan erikoissairaanhoidon kautta. Järvi-Pohjanmaan perusturva ylläpitää kehitysvammaisia varten yksiköitä, jotka palvelevat koko Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-aluetta.

Kutsuohjattu palveluliikenne

Kutsuttuohjattua palveluliikennettä suositellaan vaikeavammaiselle kuljetuspalveluasiakkaalle, silloin kun sillä pystytään vastaamaan palvelun tarpeeseen. Palveluliikenteen kokonaisuus muodostuu avoimesta palveluliikenteestä, päivittäisistä Alajärven toimintakeskuskuljetuksista sekä päivittäisistä vanhustoiminnan päiväkuljetuksista. Kutsuohjattu palveluliikenne on joustavaa palvelua ovelta ovelle kaikille, joille tavallisen joukkoliikenteen käyttäminen on hankalaa. Palveluliikenneauton käyttö on esteetöntä, ja sitä voi käyttää myös pyörätuoliasiakkaat.

Omavalvontasuunnitelma Vammaispalvelut

Yhteystiedot:

Vammaistyön sosiaaliohjaaja
puh. 040 595 3067

Aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä
puh. 044 297 0231

Vammaistyön sosiaalityöntekijä
puh. 040 358 6507

Toimistosihteeri
puh. 0400 282 842

Kehitysvammaisten Elämänlaaturahaston avustukset

Elämänlaaturahaston tarkoituksena on parantaa alajärveläisten kehitysvammaisten elämänlaatua tukemalla opintoja, vapaa-ajan harrastuksia sekä virkistys- ja viriketoimintaa. Rahastosta myönnetään avustuksia julkisen haun kautta kaksi kertaa vuodessa: ensimmäinen hakuaika päättyy 30.5. ja toinen hakuaika päättyy 30.11. (ltk 17.4.2018 § 35)
Hakemukseen tulee kirjata, mihin tarkoitukseen avustusta haetaan ja liittää mukaan euromääräinen kustannusarvio.

Rahaston käytöstä päättää perusturvalautakunta, joka on valinnut elämänlaaturahastolle asiamiehen.

Avustushakemukset lähetetään osoitteella:
Elämänlaaturahasto
Alvar Aallon tie 2
62900 AlajärviPäivitetty: 03.09.2021 16:18