Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Hoitotakuu

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 51 §:ssä todetaan perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä:

"Kunnan on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.  Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta."

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 55 §:ssä todetaan odotusaikojen julkaisemisesta:

"Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on julkaistava internetissä tiedot 51–53 §:n mukaisista odotusajoista neljän kuukauden välein. Jos kunnalla tai sairaanhoitopiirillä on useita toimintayksiköitä, on tiedot julkaistava erikseen kustakin toimintayksiköstä. Tiedot voi julkaista internetin lisäksi muulla kunnan tai kuntayhtymän päättämällä tavalla.

Palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset tutkimukseen ja hoitoon pääsystä sekä odotusaikojen julkaisemisesta.

Hoitotakuun toteutuminen lääkärin ja hoitajan vastaanotolla 1.5.-31.8.2020

Hoidon tarpeen arvio tehdään puhelinkontaktin yhteydessä. Lääkärin kiireettömät vastaanottoajat ovat vaihdelleet viikosta kolmeen viikkoon ajanvarauskirjatietojen mukaan. Kiireelliseen hoitoon on päässyt samana päivänä.

Maaliskuun puolivälin jälkeen tilanne on muuttunut, kun maailmanlaajuisesti levinnyt Covid-19 pandemia asetti poikkeustilan. Tuon jälkeen kiireettömät vastaanotot on hoidettu puhelimitse tai peruttu lääkärin tekemän hoidon tarpeen arvioinnin mukaisesti. Yhteydenottojen perusteella henkilöiden terveysongelmat on pyritty hoitamaan saman tien hoitajan ja lääkärin tiiviissä yhteistyössä. Tässäkin suhteessa tilastointiluvut eivät ole verrannollisia aikaisempaan ennen poikkeusoloja vallitsevaan tilanteeseen.

Ajanjakso

välittömästi

samana päivänä

1-3pvä

4-21pvä

22-90pvä

90-180pvä

yli 180pvä

1.5.-31.8.2020  hoitajat

96 % 1,2 % 0,6 % 1,7 % 0 % 0 % 0 %
               
               
               

 

Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon tilanne Järvi-Pohjanmaalla
Ajanjaksolla 1.5.-31.8.2020 suun terveydenhuollon ajanvaraus sai 211 yhteydenottoa kiireettömän hoidon ajanvarausta varten.

  •         samana päivänä: 52 %
  •         1-3 pv kuluessa: 6 %
  •         4-21 pv kuluessa: 10 % 
  •         22- 90 pv kuluessa: 29 % 
  •         90-180 pv kuluessa: 3 %

Kiireellinen hoito 1 vrk
Kiireetön hoito 8-12 viikkoa (kiireettömiä ajanvarauksia otettiin taas vastaan kesäkuusta lähtien)

Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi puhelimessa hoidon kiireellisyyden ja tekee hoidon tarpeen arvioinnin. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat pääsevät hoitoon saman päivän kuluessa.
Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä päivystys järjestetään Seinäjoella.
Hoitotakuu on toteutunut Järvi-Pohjanmaan perusturvan suun terveydenhuollossa ajanjaksolla 1.5.-31.8.2020.

Muualla verkossa

Potilasvakuutuskeskus

Lääkevahinkovakuutuspooli

Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin (Terhikki-rekisterin) julkinen tietopalvelu

Aluehallintovirastot

Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Sosiaaliasiamies

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (linkki Finlex-sivustolle)

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (linkki Finlex-sivustolle)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Seinäjoen oikeusaputoimisto (Linkki Oikeuslaitoksen sivuille)Päivitetty: 02.10.2020 10:05