Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Hoitotakuu

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 51 §:ssä todetaan perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä:

"Kunnan on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.  Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta."

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 55 §:ssä todetaan odotusaikojen julkaisemisesta:

"Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on julkaistava internetissä tiedot 51–53 §:n mukaisista odotusajoista neljän kuukauden välein. Jos kunnalla tai sairaanhoitopiirillä on useita toimintayksiköitä, on tiedot julkaistava erikseen kustakin toimintayksiköstä. Tiedot voi julkaista internetin lisäksi muulla kunnan tai kuntayhtymän päättämällä tavalla.

Palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset tutkimukseen ja hoitoon pääsystä sekä odotusaikojen julkaisemisesta.

Hoitotakuun toteutuminen lääkärin ja hoitajan vastaanotolla 1.1.-31.8.2019

Tarkasteltavalla ajanjaksolla hoitotakuu toteutui, sillä hoidon saatavuus lääkärin vastaanotolle Järvi-Pohjanmaalla oli:
- kiireelliseen hoitoo: 1 vrk
- kiireettömään hoitoon: 21 vrk

Ajanjakso

välittömästi

samana päivänä

1-3pvä

4-21pvä

22-90pvä

90-180pvä

yli 180pvä

1.5.-31.8.2019 3kk lääkärit

14,2%

14,2%

12,8%

44,0%

10,6%

0,7%

 

0%

1.1– 31.8.2019
6kk lääkärit

 23,2%

 12,2%

 10,3%

 40,4%

10,7%

 0%

 0%

1.5.-31.8.2019 3kk hoitajat

53,6%

6,4%

21,45

17,1%

0,7%

0,7%

0%

1.1– 31.8.20196kk hoitajat

45,8%

8,1%

12,0%

29,6%

3,4%

0,8%

0%

 

Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon tilanne Järvi-Pohjanmaalla
Ajanjaksolla 1.5.-31.8.2019 hoitoon päässeiden asiakkaiden (yhteensä 2238) odotusajat hoitoon ovat olleet seuraavanlaiset:

•                samana päivänä: 891  

•                1-3 pv kuluessa: 243         

•                4-21 pv kuluessa: 271       

•                22- 90 pv kuluessa: 487    

•                90-180 pv kuluessa: 149   

•                Yli 180 pv: 197

Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi puhelimessa hoidon kiireellisyyden ja tekee hoidon tarpeen arvioinnin. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat pääsevät hoitoon saman päivän kuluessa.
Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä päivystys järjestetään Seinäjoella.
Tarkistettavalla ajanjaksolla 1.5.-31.8.2019 hammashoidon hoitotakuu toteutui kaikkien potilaiden osalta.

Muualla verkossa

Potilasvakuutuskeskus

Lääkevahinkovakuutuspooli

Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin (Terhikki-rekisterin) julkinen tietopalvelu

Aluehallintovirastot

Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Sosiaaliasiamies

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (linkki Finlex-sivustolle)

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (linkki Finlex-sivustolle)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Seinäjoen oikeusaputoimisto (Linkki Oikeuslaitoksen sivuille)Päivitetty: 23.09.2019 08:40