Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä tarjoavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lastensuojelun tehtävänä on näiden oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi tai nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan. Lastensuojelun asiakkaaksi ohjaudutaan lapsiperheiden sosiaalipalveluissa laaditun palvelutarpeen arvion kautta.

Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää. Lastensuojelun avohuollon tukitoimena perheellä on mahdollisuus saada palveluja, joiden tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Avohuollon tukitoimia ovat erimerkiksi lasten päivähoito, perhetyö, tukihenkilö ja -perhe, lasta kuntouttavat hoito- ja terapiapalvelut.

Lastensuojeluasia voi tulla esiin asiakkaan oman yhteydenoton, hakemuksen tai tehdyn lastensuojeluilmoituksen perusteella. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, jolla on huoli lapsen tilanteesta. Myös lapsi tai nuori voi itse ottaa yhteyttä lastensuojeluun, jos hän kokee turvattomuutta.

Ilmoitusvelvollisen viranomaisen tulee tehdä lastensuojeluilmoitus myös ennakollisesti, kun on perusteltu syy epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia heti syntymänsä jälkeen. Samoin heidän tulee tehdä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu rikoslain (39/1889) 20 luvussa seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko tai sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta.

Yhteydenotto lapsen / perheen tuen tarpeen arvioimiseksi tehdään yhdessä perheen kanssa

Yhteydenoton sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen voit tehdä tämän linkin kautta

Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun lapsen tilanteesta herää huoli ja lapsen lastensuojelun tarve tulee selvittää

Lastensuojeluilmoituksen voit tehdä tämän linkin kautta

 

Lapsi tai nuori sijaishuollossa

Avohuollon tukitoimet eivät aina riitä, vaan joskus perheen ongelmat ja lapsen tilanne on niin vakava, että lapsen etu vaatii avohuollon sijoitusta tai lapsen ottamista huostaan. Huostaan otetulle lapselle etsitään sijaishuoltopaikka sijaisperheestä ammatillisesta perhekodista tai lastensuojelulaitoksesta.

Huostaanotto on viimesijainen ja lapsen ja perheen elämään voimakkaimmin vaikuttava keino turvata lapsen hyvinvointi. Lapsi on otettava huostaan silloin, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua ja avohuollon toimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa. Perusteena on myös, että sijaishuolto on lapsen edun mukaista.

Huostaanottoa ei tehdä tietyksi määräajaksi, vaan se on voimassa "toistaiseksi" eli niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Huostaanotto päättyy viimeistään nuoren täytettyä 18 vuotta. Se voidaan lopettaa aikaisemminkin, kun huostaanotolle ei ole enää perusteita.

 

Jälkihuolto

Huostaanoton päätyttyä lasta ja nuorta tuetaan jälkihuollolla. Lastensuojeluviranomaisen kuuluu tukea lasta ja nuorta huostaanoton päätyttyäkin, kunnes nuori täyttää 25 vuotta.
 

Yhteydenotto

Työskentely toteutuu moniammatillisissa tiimeissä. Perheterapeutti, koordinaattori ja johtava sosiaalityöntekijä toimivat tiimien tukena.

Tiimi Purje (painopiste varhainen tuki)
Sosiaalityöntekijä Terhi Kangasluoma 040 759 0102
Sosiaalityöntekijä Jenna Kantonen 040 649 1118
Perhepalvelujen sosiaaliohjaaja 040 749 7756
Sekä kolme perheohjaajaa

Tiimi Luotsi (painopiste lastensuojelu)
Sosiaalityöntekijä Susanna Jokela 040 182 9664
Sosiaalityöntekijä Petra Isosalo 040 182 9665
Sekä kaksi perheohjaajaa

Perhetyön vastaava, sosiaaliohjaaja Emmi Tietäväinen 040 142 7717
Perheterapeutti, sosiaalityöntekijä Sari Vesala 044 297 0276
Perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Satu Mäki-Fossi 040 630 2625

Perhekeskus / lastensuojelu (1. krs.), Alvar Aallon tie 2, Alajärvi

Virka-ajan ulkopuolella voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen. Sosiaalipäivystäjä on tavoitettavissa hätäkeskuksen kautta hätänumerosta 112 vuorokauden ympäri. Suora päivystysnumero asiakkaille on 044 470 0444 (ei tekstiviestejä).

Linkkejä

Omavalvonta lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalityö

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

https://www.lastensuojelu.info/

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen (Lastensuojelun käsikirja THL)

https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/mita-on-lastensuojelu

Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen lastensuojelun perhehoidon toimintaohjePäivitetty: 21.09.2021 11:43