Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Lastensuojelu

Lastensuojelussa työskennellään lastensuojelulakiin perustuen. Lastensuojelun asiakkaaksi ohjaudutaan palvelutarpeen arvion kautta. Palvelutarpeen arvioinnista lisätietoa kohdassa lapsiperheiden sosiaalityö.

Lastensuojeluun voit ottaa yhteyttä aina, kun sinulla herää huoli oman lapsesi tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista esim. liittyen

  • lapsen tai nuoren hoitoon, huolenpitoon ja kasvatukseen
  • vanhempien päihteiden käyttöön tai mielenterveyden ongelmiin
  • lapsen tai nuoren päihteiden käyttöön ja kokeiluun
  • lapsen kotona käytettyyn fyysiseen väkivaltaan
  • perheen kriisitilanteeseen.

Myös lapsi tai nuori voi itse ottaa yhteyttä lastensuojeluun, jos hän kokee turvattomuutta.

Lapsi / nuori lastensuojelun asiakkaana

Jos tuen tarpeen arvioinnin aikana tulee esille, että lapsen tilanne täyttää lastensuojelun kriteerit, on mahdollisuus saada tukea lastensuojelun sosiaalityöntekijältä, perhetyöstä tai muista avohuollon palveluista.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on tarjolla runsaasti erilaisia tukitoimia. Niiden lisäksi lastensuojelussa tukitoimina ovat:

  • Avohuolto – tuemme perheitä yhteistyössä erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa esim. kotiinpäin tehtävällä perheohjauksella, taloudellisesti lasten harrastuskuluissa tai vahvemmin kotiinpäin tehtävällä/yksikössä toteutuvalla perhekuntoutuksella.
  • Avohuollon sijoitus – voidaan tehdä yhteistyössä osapuolten kanssa kuntouttavana tai arvioivana perhehoitoon tai laitokseen.
  • Kiireellinen sijoitus – voidaan päätyä ratkaisuun silloin, jos lapsi on välittömässä vaarassa eikä häntä voida jättää kotiin turvallisin mielin.
  • Huostaanotto – voidaan päätyä ratkaisuun yhdessä kaikkien osapuolien kanssa tai vastentahtoisesti. Huostaanoton valmistelu on pitkä prosessi yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa.

Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle nimetään lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja hänelle laaditaan asiakassuunnitelma. Siihen kirjataan tuen tarve, palvelut sekä asiat, joihin pyritään vaikuttamaan, ja arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään saavuttamaan. Asiakassuunnitelma laaditaan ja tarkistetaan yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa sekä tarvittaessa muun lasta hoitavan tai edustavan henkilön kanssa. Lastensuojelua koskevat tiedot kirjataan lapsen tai nuoren lastensuojelun asiakirjoihin ja asiakkuuden alkamisesta ilmoitetaan huoltajalle ja lapselle pääsääntöisesti välittömästi.

Avohuollon palvelut

Lastensuojelu järjestetään ensisijaisesti avohuollon tukitoimien avulla. Avohuollon tukitoimia ovat erimerkiksi lasten päivähoito, perhetyö, tukihenkilö ja -perhe, lasta kuntouttavat hoito- ja terapiapalvelut.

Lapsi tai nuori sijaishuollossa

Avohuollon tukitoimet eivät aina riitä, vaan joskus perheen ongelmat ja lapsen tilanne on niin vakava, että lapsen etu vaatii hänen ottamistaan huostaan. Huostaan otetulle lapselle etsitään sijaishuoltopaikka sijaisperheestä ammatillisesta perhekodista tai lastensuojelulaitoksesta.

Huostaanotto on viimesijainen ja lapsen ja perheen elämään voimakkaimmin vaikuttava keino turvata lapsen hyvinvointi. Lapsi on otettava huostaan silloin, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua ja avohuollon toimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa. Perusteena on myös, että sijaishuolto on lapsen edun mukaista.

Jälkihuolto

Huostaanottoa ei tehdä tietyksi määräajaksi, vaan se on voimassa "toistaiseksi" eli niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Huostaanotto päättyy viimeistään nuoren täytettyä 18 vuotta. Se voidaan lopettaa aikaisemminkin, kun huostaanotolle ei ole enää perusteita.

Huostaanoton päätyttyä lasta ja nuorta tuetaan jälkihuollolla. Lastensuojeluviranomaisen kuuluu tukea lasta ja nuorta huostaanoton päätyttyäkin, kunnes nuori täyttää 21 vuotta.

Yhteydenotto

Järvi-Pohjanmaalla lastensuojelusta vastaa lastensuojelun tiimi:

Sosiaalityöntekijä Susanna Jokela 040 182 9664
Sosiaalityöntekijä Minna Kantanen 040 759 0102
Sosiaalityöntekijä Petra Onditi 040 182 9665
Sosiaaliohjaaja Johanna Rauhala 040 749 7756
Sosiaaliohjaaja Petra Kyrönlahti 040 861 8104
Sosiaaliohjaaja Terhi Söderling 040 357 2569
Perhetyön tiimivastaava Emmi Tietäväinen 040 142 7717
Perheterapeutti, sosiaalityöntekijä Sari Vesala 044 297 0276

Perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Satu Mäki-Fossi 040 630 2625

Perhekeskus / lastensuojelu (1. krs.), Alvar Aallon tie 2, Alajärvi

Virka-ajan ulkopuolella voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen. Sosiaalipäivystäjä on tavoitettavissa hätäkeskuksen kautta hätänumerosta 112 vuorokauden ympäri. Suora päivystysnumero asiakkaille on 044 470 0444 (ei tekstiviestejä).

Yhteydenotto lapsen / perheen tuen tarpeen arvioimiseksi tehdään yhdessä perheen kanssa
Yhteydenottolomake sosiaalihuoltoon

Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun lapsen tilanteesta herää huoli ja lapsen lastensuojelun tarve tulee selvittää
Lastensuojeluilmoitus

Linkkejä

Omavalvonta lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalityö

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

https://www.lastensuojelu.info/

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen (Lastensuojelun käsikirja THL)

https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/mita-on-lastensuojelu

 

 Päivitetty: 07.07.2020 11:15