Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityössä työskennellään sosiaalihuoltolakiin perustuen. Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa

  • jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
  • asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa
  • lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa
  • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteessa

Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaaksi ohjaudutaan palvelutarpeen arvion kautta. Lapsi tai nuori itse, vanhemmat, sukulaiset tai naapurit voivat hakea apua. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Viranomaisilla ja muilla ammattihenkilöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus ja myös yksityishenkilöt voivat tehdä ilmoituksen, jos heille herää huoli lapsen tilanteesta.

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakas voi saada apua ja tukea neuvolan, päivähoidon ja koulun ohella myös palvelu- tai sosiaaliohjaajalta, sosiaalityöntekijältä, lapsiperheiden kotipalvelusta tai perhetyöstä. Lapsi, nuori tai perhe voi myös saada tukihenkilön tai -perheen.

Työskentely toteutuu moniammatillisissa tiimeissä. Perheterapeutti, koordinaattori ja johtava sosiaalityöntekijä toimivat tiimien tukena.

Tiimi Purje (painopiste varhainen tuki)
Sosiaalityöntekijä Terhi Kangasluoma 040 759 0102
Sosiaalityöntekijä Jenna Kantonen 040 649 1118
Sosiaaliohjaaja Jenni Siljamäki 040 749 7756
Sekä kolme perheohjaajaa

Tiimi Luotsi (painopiste lastensuojelu)
Sosiaalityöntekijä Susanna Jokela 040 182 9664
Sosiaalityöntekijä Petra Isosalo 040 182 9665
Sekä kaksi perheohjaajaa

Perhetyön vastaava, sosiaaliohjaaja Emmi Tietäväinen 040 142 7717
Perheterapeutti, sosiaalityöntekijä Sari Vesala 044 297 0276
Perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Satu Mäki-Fossi 040 630 2625

Perhekeskus / lapsiperheiden sosiaalityö (1. krs.), Alvar Aallon tie 2, Alajärvi
 

Tuen tarpeen arviointi

Jokaisella kuntalaisella on sosiaalihuoltolain mukaan oikeus tuen tarpeen arviointiin. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ottaa vastaan lastensuojeluilmoitukset, ennakolliset lastensuojeluilmoitukset sekä ilmoitukset sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä. Yhteydenotot ja ilmoitukset käynnistävät sosiaalihuoltolain 36 § mukaisen palvelutarpeen arvioinnin, joka tarvittaessa sisältää lastensuojelutarpeen selvityksen. Palvelutarpeen arvio laaditaan yhdessä perheen, läheisten ja muiden toimijoiden kanssa, sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan johdolla tarpeen mukaisessa laajuudessa.

Arvioinnin aloittaminen edellyttää asiakkaan suostumusta, jos arviointia koskeva yhteydenotto on tullut muualta kuin asiakkaalta itseltään. Kun lastensuojeluilmoitus tulee sosiaalityön tietoon, on sosiaalityöntekijän velvollisuus selvittää, tarvitseeko lapsi tai perhe lastensuojelun tukea. Välittömän tuen tarve selvitetään heti: sosiaalityöntekijän on seitsemän arkipäivän sisällä päätettävä, tehdäänkö lapsen tilanteessa perusteellinen palvelutarpeen arviointi. Lastensuojeluilmoitus ei itsessään tee lapsesta lapsiperheiden sosiaalityön tai lastensuojelun asiakasta.

Arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään asiakkaan elämäntilanne, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut. Arvioinnissa huomioidaan asiakkaan mielipide ja näkemys palveluntarpeesta. Sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja tekee yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeista sekä kirjaa johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä.

Arvioinnin on valmistuttava 3 kk määräajassa ja sinä aikana pyritään varmistamaan, että perheellä on tarvittavat ja riittävät palvelut käytössään. Arvioinnin valmistuttua asiakkuus joko päättyy ja olemassa olevat palvelut arvioidaan riittäviksi tai se voi jatkua tarpeen mukaan joko lapsiperheiden sosiaalipalveluissa tai lastensuojelussa. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden asiakkaalle voidaan tarjota neuvolan, päivähoidon ja koulun ohella myös esimerkiksi ammatillista tukihenkilötyötä, perhetyötä, lapsiperheiden kotipalvelua sekä sosiaalityöntekijöiden neuvontaa ja ohjausta. Lastensuojeluasiakkuus käynnistyy, mikäli lapsiperheiden sosiaalipalvelut arvioidaan riittämättömiksi.

Ilmoitusvelvolliset ammattiryhmät on lueteltu sosiaalihuoltolaissa ja lastensuojelulaissa. Yhteydenoton voit tehdä puhelimitse tai kirjallisesti. Yksityishenkilöt voivat tehdä lastensuojeluilmoituksen myös nimettömänä. Tällöin ilmoittajan ei tule kertoa nimeään lainkaan.

Yhteydenotto lapsen / perheen tuen tarpeen arvioimiseksi tehdään yhdessä perheen kanssa

Yhteydenoton sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen voit tehdä tämän linkin kautta

Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun lapsen tilanteesta herää huoli ja lapsen lastensuojelun tarve tulee selvittää

Lastensuojeluilmoituksen voit tehdä tämän linkin kautta

Jokainen, joka huomaa lapsen, nuoren tai perheen olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä/ jättää yhteydenottopyynnön. Yhteydenotot ja ilmoitukset lähetetään osoitteeseen Perhekeskus, Alvar Aallon tie 2, 62900 Alajärvi. Yhteydenotot ja ilmoitukset käsittelevät sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja.

Yhteystiedot
Sosiaalityöntekijä Terhi Kangasluoma
p. 040 759 0102
etunimi.sukunimi@jarvi-pohjanmaa.fi

Sosiaaliohjaaja Jenni Siljamäki
p. 040 749 7756
etunimi.sukunimi@jarvi-pohjanmaa.fi

Neuvonta- ja ajanvaraus
p. 06 2412 2525 (soittoaika ma-pe klo 9-11 ja 12–14)

Virka-ajan ulkopuolella voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen. Sosiaalipäivystäjä on tavoitettavissa hätäkeskuksen kautta hätänumerosta 112 vuorokauden ympäri. Suora päivystysnumero asiakkaille on 044 470 0444 (ei tekstiviestejä).

 

TUKIHENKILÖ-JA TUKIPERHETOIMINNAN KURSSI (20 oppituntia)
Ryhmä alkaa 26.10.2021, yhteensä 4 kokoontumiskertaa. Lisätietoja sosiaaliohjaaja Jenni Siljamäeltä ja esitteestä (alla liitteissä).

 

Linkkejä

Omavalvonta lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen (Lastensuojelun käsikirja THL)Päivitetty: 21.09.2021 11:44