Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Työllistymistä tukevat palvelut

AKTIVOINTISUUNNITELMA 

Aktivointisuunnitelma on pitkään työttömänä olleelle henkilölle laadittava suunnitelma, jonka tavoitteena on parantaa henkilön työllistymisedellytyksiä ja elämänhallintaa. Laki (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189) velvoittaa kaupunkia (Kotikuntalaki 11.3.1994/201) ja työ- ja elinkeinotoimistoa (TE-toimisto) laatimaan aktivointisuunnitelman työttömälle asiakkaalle, joka saa työmarkkinatukea tai toimeentulotukea. Kun kysymyksessä on työmarkkinatukea saava asiakas, on TE-toimisto velvollinen käynnistämään suunnitelman tekemisen. Kun kysymyksessä on toimeentulotukea saava asiakas, kunta on velvollinen käynnistämään suunnitteluun liittyvät toimenpiteet. Lisäksi asiakas voi myös itse pyytää aktivointisuunnitelman tekemistä.

Aktivointisuunnitelma alle 25 -vuotiaalle asiakkaalle

Aktivointisuunnitelma on laadittava työttömälle alle 25-vuotiaalle asiakkaalle,
1. jolle on laadittu työllistymissuunnitelma ja joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana,
2. jolle on laadittu työllistymissuunnitelma ja joka on saanut 500 päivän työttömyyspäivärahakauden ajan työttömyyspäivärahaa, tai
3. jolle on tehty työnhakijan haastattelu ja jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

Aktivointisuunnitelma 25 vuotta täyttäneelle asiakkaalle
Aktivointisuunnitelma on laadittava työttömälle 25 vuotta täyttäneelle henkilölle, jolle on aiemmin laadittu työllistymissuunnitelma ja
1. joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä,
2. joka on 500 päivän työttömyyspäivärahakauden jälkeen saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä, tai
3. jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

TYP

Etelä-Pohjanmaan työvoiman palvelukeskus TYP on alueen kuntien, TE-toimiston sekä Kelan lakisääteinen monialainen palveluverkosto, joka auttaa asiakasta sijoittumaan työmarkkinoille tai muihin palvelutarpeen mukaisiin palveluihin. TYP:ssa asiakkaita palvelevat TE-toimiston, sosiaalitoimiston ja Kelan työntekijät yhdessä. Mukana verkostossa on myös työnhakijoiden terveydenhoitaja.

Järvi-Pohjanmaalla TYP:n asiakkaita palvellaan ajanvarauksella toimipaikoissa:

Mikontie 1
62900  ALAJÄRVI

Vimpelin kunnantalo
Patruunantie 15
62800  VIMPELI

Lappajärven terveysasema
Vanhalantie 8 C
62600 Lappajärvi

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Tämä tarkoittaa sitä, että siihen sovelletaan sosiaalihuoltoa koskevaa lainsäädäntöä. Kuntouttava työtoiminta on myös työttömyysturvalain  (Työttömyysturvalaki 30.12.2002/1290) mukainen työllistymistä edistävä palvelu. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntouttavaan työtoimintaan sovelletaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettavaa työttömyysetuutta koskevia säännöksiä. Säännökset sääntelevät mm. oikeutta työttömyysetuuteen poissaolojen aikana.

Kuntouttavalla työtoiminnalla halutaan vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Toiminnalla pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuus työtoimintaan ja muihin palveluihin. Palveluiden suunnittelussa tulee huomioida kokonaisvaltaisesti asiakkaan henkilökohtainen tilanne. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aina aktivointisuunnitelman kautta. Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus asiakassuunnitelmaan tai muuhun vastaavaan suunnitelmaan (sosiaalihuoltolaki). Aktivointisuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan, te-toimiston virkailijan sekä sosiaalitoimen työntekijän kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kaupunki. Alajärven kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa kaupungin eri yksiköissä. Kuntouttavassa työtoiminnassa voi olla 1-4 päivään viikossa 4-5 tuntia. Kuntouttavan työtoiminnan sopimuksen pituus on aina vähintään kolme kuukautta. Tältä ajalta asiakas saa Kelasta työttömyysturvaa ja läsnäolopäiviltä ylläpitokorvausta 9 euroa / päivä. Sosiaalitoimisto maksaa lisäksi kilometrikorvauksia mikäli yhdensuuntainen matka kuntouttavaan työtoimintaan ylittää 3 kilometriä.
 

Lisää tietoa työllisyyspalveluista sekä kuntouttavasta työtoiminnasta sivuilla
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/index.html j
https://www.thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja
 

TYÖPAJAT

Järvi-Pohjanmaalla toimii kaksi työpajaa Alajärvellä ja Vimpelissä. Pajalla voivat työskennellä työttömät ja elämän käännekohtia harkitsevat nuoret ja aikuiset. Työpajalla työskennellään työvalmentajan opastuksella. Työpajoille hakeudutaan työvoima- tai sosiaalitoimiston kautta tai oma-aloitteisesti. Työpajoilla kartoitetaan koulutus- ja työmahdollisuuksia. Pajalaisilla on mahdollisuus tutustua myös kuntien muihin työpisteisiin. Työpajat tarjoavat pajakohtaisia palveluita: puu-, metalli- ja autoalan töitä, tekstiili- ja ompelutöitä, huonekalujen verhousta, siivousapua, erilaisia piha- ja lumitöitä, polttopuiden pilkkomista, maalaustöitä, kehystystä. Myös alihankintatöitä voidaan tehdä eri yrityksille, pienkoneiden huoltoa sekä muuttoapua.

Yhteystiedot:

Työpaja Kipinä
Kuopiontie 21 c
62900 Alajärvi

Tekstiiliosasto puh. 044 297 0480
Keittiö puh. 040 579 1767
Yksilövalmentaja puh. 040 632 8900
Puuosasto puh. 040 637 3199
Kiinteistöryhmä puh. 040 809 1016

Omavalvontasuunnitelma Työpaja Kipinä

Työpaja Apaja
Lakaniementie 85
62800 Vimpeli    

Tekstiiliosasto puh. 040 354 2505
Puuosasto puh. 040 351 7055

Omavalvontasuunnitelma Työpaja Apaja
 

MUUT TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVAT PALVELUT

Starttipaja Laituri | Alajärven kaupunki (alajarvi.fi)Päivitetty: 09.06.2021 13:27